• رسمی وخت: د سهار له 8:00 بجو څخه د ماسپخین تر 4:00

مجتمعه مدارونه

مجتمعه مدارونه

متحده مدارونه مایکرو الکترونیکي جوړښتونه دي چې برېښناي مدارونه تولېدوي او په منځنۍ او وروستۍ مرحله کې دي.

دا په یوه لوحه د یوه فعال عنصر او دننیو اجزاو څخه را مینځ ته شوي دی.

د یادولو ده چې متحده مدارونه د هغوی د څېرې له طرحې څخه لږ توپير لري، چې کله نا کله د ګډوډۍ سبب ګرځي.

نو ځکه یې تعریف ته اړتیا ده

متحده مدارونه د کمپيوټر په حافظه او پروسس ګر کې کارول کېږي. تولیدي شرکتونه د موثریت په موخه ډول ډول وسایل د متحدو مدارونو په مرسته جوړوي. د بېلګې په توګه زیات کورني او ورځنی کارېدونکی وسایل لکه ټيلېفون، موټر، الوتکه او راډیو له متحدو مدارونو څخه جوړ شوی دي.

غوښتونکی یا د هغه قانوني نماینده کولی شي چې ځانکړې فورمه تر لاسه او د متحدو مدارونو طرحه په لاندی نیو شرایطو د  فکري مالکیت دفتر سره ثبت کړي:

·         د څښتن نوم او پته

·         فورمه او د غوښتنلیک پيسې

·         د غوښتنې د حق ثابتول

·         اولیه طرحه او ټول هغه معلومات چې د متحدو مدارونو الکترونیکي کارونه تشریح کوي

·         نور هغه معلومات او شرایط چې اړین ګڼل کېږي

د فکري مالکیت دفتر د لاندی نیو شرایطو پر اساس د یوې طرحې ثبت او ملاتړ کوي:

·         طرحه اصلي وي

·         څښتن یا قانوني نماینده یې تر ګټې اخیستنې پخوا یا تر ګټې اخیستنې وروسته په دوه کلونو کې دې ادارې ته د ثبت غوښتنه کړې وي

·         د جوړېدو طرحه او د دې طرحې عناصر او دنني نښلونکي هغه وخت د ملاتړ وړ دي چې اصلي ثابت شي.

·         هغه متحده مدارونه چې په یوه جنس کې مدغم شوي وي یا نه وي شوي، د قانون د حکم سره سم د جوړولو طرحه یې د ثبت او ملاتړ وړ دی.

1.      د دې قانون د اوولسمې مادې په ۱ فقره کې درج د بیا تولید انحصاري حق، په هغه صورت کې چې د اصلي د جوړولو طرحې له مفهوم سره په ټکر کې راشي د تطبیق وړ ندی.

2.      که چیرې د جوړولو د ملاتړ شوې طرحې په بیا تولید بل شخص، د مالک له اجازې پرته لاس پورې کړي، د دې قانون د اوولسمې مادې په ۱ فقره کې درج شوی حکم نقض نه ګڼل کېږي، په دې شرط چې یاد تولید یوازې د شخصي ګټې اخیستنې، تجزیې او تحلیل یا څیړنو په منظور وي.

3.      که چېري له مالک پرته بل شخص د اصلي د جوړولو طرحه د تجزیې او تحلیل پر بنسټ را مینځ ته کړي وي،

4.      نوموړی شخص کولای شي، د مالک د حقوقو له نقض پرته د جوړول په ملاتړ شوې طرحې کې لاندې کړنې ترسره کړي:

1.      په متحدو مدارونو کې د اصلی د جوړولو طرحې اتصال.

2.      له متحدو مدارونو سره د هغې د اتصال یا له کومې بلې لارې د جوړولو د طرحې بیا تولید.

3.      په متحدو مدارونو کې د اصلي د جوړولو طرحې د سوداګرۍ او یا اتصال په مقصد د جوړولو د طرحې تورید، خرڅلاو، او وېش.

د بیا تولید انحصاري حق:


هغې طرحې چې لاندې شرایط پوره کړي وي، د ملاتړ وړ ده:

1.      د جوړولو طرحې د ملاتړ شوي مالک، بل شخص ته په کلي یا قسمي توګه د جوړولو د طرحې د بیا تولید او د بیا تولید د اجازې د ورکړې انحصاري حق لري، په متحدو مدارونو او یا د هغو په بیا تولید کې د جوړولو طرحه په ملاتړ شوي کې شامل د بیا تولید حق بل ډول دی.

2.      مالک د سوداګرۍ په موخه په لاندې مواردو کې د تورید، خرڅلاو، او وېش یا بل شخص ته د هغو د اجازې د لېږد انحصاري حق لري.

1.      د جوړولو طرحه ملاتړ شوې

2.      د جوړولو طرحې له ملاتړ شوې سره ملحق متحده مدارونه

3.      هغه وسیله یا عنصر چې له متحدو مدارونو سره یې اتصال موندلی وي

4.      په دې شرط چې د متحده مدار دوام د غیر قانوني بیا تولید د جوړولو د طرحې درلودنکی نه وي

له انحصاري حق څخه د ګټې اخیستې منع:

1.      د دې قانون د اوولسمې مادې په ۱ فقره کې درج د بیا تولید انحصاري حق، په هغه صورت کې چې د اصلي د جوړولو طرحې له مفهوم سره په ټکر کې راشي د تطبیق وړ ندی.

2.      که چیرې د جوړولو د ملاتړ شوې طرحې په بیا تولید بل شخص، د مالک له اجازې پرته لاس پورې کړي، د دې قانون د اوولسمې مادې په ۱ فقره کې درج شوی حکم نقض نه ګڼل کېږي، په دې شرط چې یاد تولید یوازې د شخصي ګټې اخیستنې، تجزیې او تحلیل یا څیړنو په منظور وي.

3.      که چېري له مالک پرته بل شخص د اصلي د جوړولو طرحه د تجزیې او تحلیل پر بنسټ را مینځ ته کړي وي،

4.      نوموړی شخص کولای شي، د مالک د حقوقو له نقض پرته د جوړول په ملاتړ شوې طرحې کې لاندې کړنې ترسره کړي:

1.      په متحدو مدارونو کې د اصلی د جوړولو طرحې اتصال.

2.      له متحدو مدارونو سره د هغې د اتصال یا له کومې بلې لارې د جوړولو د طرحې بیا تولید.

3.      په متحدو مدارونو کې د اصلي د جوړولو طرحې د سوداګرۍ او یا اتصال په مقصد د جوړولو د طرحې تورید، خرڅلاو، او وېش.