• اوقات کاری : 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

# چک لیست: اسناد و شرایط ذیل برای تمامی پروسه های جوازدهی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی لازمی میباشد
1 اسناد و شرایط ذیل برای تمامی پروسه های جوازدهی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی لازمی میباشد:

اسناد مورد ضرورت

پروسه

در خواست عنوانی ریاست عمومی ثبت مرکزی

 جواز جدید

ترتیب اساس نامه

تکمیل فورم مؤسس و کارکنان

تکمیل فورم مدیر مسؤل

ترتیب و تکمیل فورم های بودجوی ( فورم عواید ومصارف) و پلان جذب محصلان

معرفی شهرت اساتید

پرداخت حق الامتیاز مبلغ 5000 افغانی به واردات دولت

افتتاح آدرس پستی بنام انستیتوت خصوصی

بیمه نمودن تعمیر وتجهیزات

جواز سرمایه گذاری

ترتیب اساس نامه

تمدید جواز

ترتیب و تکمیل فورم های بودجوی ( فورم عواید ومصارف) و پلان جذب محصلان

ترتیب فورم شهرت وقرارداد اساتید وجدول عمومی استادان باذکر تدریس مضامین مشخص در صورتیکه اساتید جدید باشد. ارایه تصدیق فراغت آنان از طریق وزارت تحصیلات عالی

تحویل حق الامتیاز مبلغ 2500 افغانی از جانب مؤسس در واردات دولت

حصول اطمینان از عدم مسؤلیت مالیاتی از بخش مربوطه وزارت مالیه

تجدید موعد بیمه

تجدید جواز سرمایه گذاری