• اوقات کار : 8:30 صبح الی 3:30 بعد از ظهر

علائم تجارتی

علامت تجارتی عبارت از هر آنچیزی است که شکل مشخص مانند اسامی،کلمات،امضا ها،حروف ،اشکال ،نقشه ها ،علامات،عناوین،مهرها ،تصاویر، نوشته ها ،اعلانات،بسته ها یا سایر علامات یا ترکیبات مربوط به آنها را اختیار و غرض تشخیص و تفکیک اجناس،تولیدات یا خدمات صنعتی، تجارتی، مخابراتی و زراعتی استعمال یا استعمال آنها مورد نظر میباشد.

علایم تجارتی از اشکال و اشاراتی تشکیل گردیده که بمقصد تشخیص تولیدات صناعتی ، تجارتی ، زراعتی ، فلاحتی  بکار میرود  از قبیل نقوش ، تصاویر ، حروف ، عنوان ، امضأ ، کلمه حـاشیه های منسوجات ، لفافه بندی و غیره که  وسیله تشخیص و تفکیک محصولات قرار گرفته باشـد .

علامت تجارتی یا صنعتی همان نشانه ایست که شخص تاجر اجناس ،تولیدات وخدمات خود را به آن نشانی میکند تا این اجناس ،تولیدات و خدمات از سایر اجناس،تولیدات و خدمات مشابه دیگران تمایز پیدا کند،هدف از گذاشتن همچو علامات تجارتی یا صنعتی،مشخص نمودن اجناس،تولیدات وخدمات به منظور جذب مشتریان و عموم مصرف کننده گان میباشد،چون علامات مذکور آنها را درشناخت اجناس مورد نظر شان کمک میکند.

علامت تجارتی یا صنعتی بیانگر آن است که اجناس در کشوری تولید شده منبع یا مصدر که اجناس در آنجا ساخته شده ،اجناس در آنجا فروش میشود،نوعیت اجناس، تضمین آن، طریقه تهیه آن ،ادا نمودن نوع معین خدمات، تمام امور فوق از روی علامت شناسائی میشود.

.1علامت تجارتی : علامتی است که تاجران برای تمایز و تشخیص اجناسی که بعد از خرید میخواهند آنرا بفروشند،استعمـال نموده یا استعمال آن مورد نظر باشد، خواه آنرا از تاجر عمده خریداری نموده باشند یا مستقیماً از نزد تولید کننده ،صرف نظر از منبع تولید آن است .

.2علامت صنعتی : علامتی است که تولید کننده میخواهـدمحصولات خویش را با آن علامت گذاری نمـاید تا از محصولات مشـابه دیگران تفکیک شود .

.3علامت خدماتی: علامتی است که برای تمایز و تشخیص یک خدمت از خـدمات دیگر اختیار میشود، مانند خدمات ترانسپورتی، توریستی، پست سریع ، هوتل داری، خدمات اتصالات ..وغیره.

نوت : هرسه نوع این علایم از ناحیه حمایت قانونی با هم فرق ندارند ،لفظ ( علامت تجـارتی ) برای هر سه نوع استعمـال میشود.

1.      الف – نام های متمایز و مشخص :  نام متمایز که درقالب مشخص گنجانیده شده باشد یا به رنگ معین نوشته شده باشد ویا بشکل مخصوص ترکیب گردیده باشد به حیث علامت تجارتی شناخته شده میتواند،چون یکی از مشخصات علامت تجارتی این است که از سـایر علامات متمـایز باشد ،اگر چنین نباشد نمی تواند مصرف کننده را در شناخت اجناس، تولیدات و خدمات مورد علاقه شان کمک کند ،مثلاًعلامت سیب یا تصویر سیب نمی تواند علامه تمیز کننده برای سیب باشد

2.      ب – حروف، ارقام : حروف و ارقام مشخص برای تمایز و تشخیص اجناس منحیث علامت تجارتی اختیار شده میتواند ، درآنصورت سایر تجار و تولید کنندگان نمی توانند عین حروف یا ارقـام را برای تمایز و تشخیص اجناس و تولیدات هم شکل خویش اختیار نمـایند، بخاطریکه استعمال آن موجب خلط و اشتباه گردیده و مشتریان را گمراه میکند.

3.      رسم ها، تصاویر، نقشه وغیره : هر رسم ، تصویر یا نقشه که شکل خاص داشته باشد ،میتوان آنرا به حیث علامت تجارتی اختیار نمود اعم از رسم طبیعت ،رسم حیوانات، رسم ساختمان ها، کشتی ها ،موتر ها وغیره....همچنان تصویر یک شخص معروف یا مکان طبیعی مشهور نیز بحیث علامت تجارتی اختیار شده میتواند ،درصورت انتخاب تصویر یک شخص معروف بحیث علامت تجارتی ،اخذ اجازه وارثین او شرط است.

4.      لفـافه ها ،اشکال و رنگهـای مخصوص : شکل دادن تولیدات، به شکل معین ،شکل دادن جعبه ،قوطی وبوتل که مواد در داخل آنهـا جا داده میشود همه  منحیث عـلامت تجـارتی معرفی شـده میتواند ، همچنان بوتل های عطر، نوشـابه های گازی ، آبهـای معدنی و کارتن های که بوتل در آن گذاشته میشود نیز علامت تجـارتی شـده میتواند.

·         اسم تجارتی به منظور تمایز و تشخیص مؤسسه تجارتی یا صنعتی، و عـلامت تجارتی برای تمـایز  و تشخیص اجناس یا خدمات اختیار میشوند.

·         چیز های متنوع که دارای شکل خاص میباشند بحیث علامت تجارتی اختیار شده میتوانند مانند کلمات، اسامی، حروف، امضا ها، اشکال و اما اسم تجارتی همیش دارای یک نام مشخص میباشـد وقانون برای آن شرایطی را وضع مینماید که نظر به نوع شرکت فرق میکند

·         اتخاذ اسم تجارتی برای یک مؤسسه از نظر قانون حتمی و ضروری میباشد ، اما اختیار علامت تجارتی برای یک تاجر مساله اختیاری است و صاحب اجناس و تولیدات راجع به داشتن یا نداشتن علامت تجارتی تصمیم میگیرد.

·         داشتن یا نداشتن علامت تجارتی بخاطری اختیاری است که هدف از داشتن آن تحقق رقابت قانونی در بین تاجران میباشد ولی هرگاه قانون بخواهد داشتن علامت تجارتی را برای بعضی تولیدات و اجناس ضرووری بداند ،در برابر آن مانع وجود ندارد .

·         استعمال علامت تجارتی به استثنای مواردیکه وزارت تجارت یا اداره ثبت علایم تجارتی آنرا الزامی قرار داده باشند ، اختیاری میباشد .

ماده هشتم:

علایم ذیل بحیث علامات تجارتی استعمال یا ثبت شده نمیتواند:

1  بیرق ملی، نشان دولتی و سایر نشان های دولتی، سازمان ها و مؤسسات داخلی و بین المللی، یا کشورهای خارجی، مگر اینکه استعمال ان کتبآ مجاز دانسته شده باشه.

2  محراب و منبر یا هم هر گونه علاماتیکه با نشان های یا علامات دارای ماهیت کاملآ مذهبی یکسان یا مشابه باشد.

3  تصاویر زعمای ملی و مقامات عالیه دولتی.

4  کلامات و عباراتیکه از آن نسبت به ادارات دولتی ، اشتباه شده باشد.

5  علایمی موسسات رسمی مانند سره میاشت ، (هلال احمر) صلیب سرخ یا سایر علایم مشابه و تقلی از آنها.

6  علایم که منافی عفت ، اخلاق و نظم عامه باشد.

7  علایم که در کیفیت یا خاصیت غیر مشخص یا شامل اسامی باشند که معمولآ از طریق عرف و سنن به اجناس ، محصولات یا خدمات داده شده باشد ، یا رسامی های مانوس و تصاویر معمولی اجناس و محصولات ، چنین علامات به طور عام استعمال شده می توانند ، مگر بحیث علامات تجارتی نمی توانند استعمال ، ثبت و مورد حمایت قرار گیرند.

8  اشتهارات جغرافیایی که استعمال آن باعث مغشوش شدن منشاء یا منبع اجناس ، محصولات یا خدمات گردد.

9  اسم ، اسم خانوادگی ، عکس یا نشان شحص ثالث ، مگر اینکه موافقه قبلی وی یا ورثه اش در مورد حاصل گردیده باشد.

10  علایمی که سبب اغفال مردم گردد یا معلومت کاذب در مورد منشاء ، منبع یا ثایر مشخصات اموال، محصولات یا خدمات باشد.

11  علایمی که شامل نام تجارتی خیالی ، تقلیدی یا جعلی باشد.

12  علایمی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حمکی بوده و کاربرد آن ممنوع گردیده باشد.

13  علایمی کمپنی های که در افغانستان انتشار و ترویج یافته است ، مگر به اجازه مالک آن.

14  علایم یا نشانهای تجارتی ثبت شده مربوط به اجناس یا خدماتی یکسان یا دارای مشابهت باشد.

15 علایمی که استعمال آن به مقاصد خاص تشخیص گردد.

مالک علامت مشهور می تواند، از حقوق مندرج این قانون مستفید گردد، گرچه علامت مذکور در افغانستان هم ثبت نگردیده باشد.

دفتر ثبت مرکزی ( بخش ثبت علایم تجارتی ) مکلف است هرگونه درخواست علامت را که مشابه به علامت مشهور بین المللی بوده ، رد نماید، مگر اینکه درخواست دهنده، مالک یا نماینده مالک علامت مشهور بین المللی باشد.

1  زمان برای استعماع یا رسیدگی دعوای مربوطه به ثبت علامت تجارتی یکسال میباشد ، اشخاص که د خلال مدت مذکور از تاریخ ثبت علامت تجارتی در مورد ان اعتراض ننمایند، دعوی شان قابل سمع نمیباشد.

2  علامت ثبت شده از طرف دفتر ثبت مرکزی مطابق احکام این قانون لغو میگردد.

3  درخواست لغو علامت تجارتی ثبت شده از تاریخ ثبت ان الی دو سال میباشد.

علامت مشهور از این حکم مستثنی است.

4  در صورت که علامت تجارتی با سوء نیت ، ثبت شده باشد، محدوده زمانی جهت آرائه درخواست لغو در نظر گرفته نیمشود.

    Trading Guide to Registering Trademarks   فورم رهنمود ثبت علایم تجارتی