• اوقات کاری : 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر

وزارت معادن و پطرولیم

# اسناد و شرایط ذیل برای تمامی پروسه های جوازدهی وزارت معادن و پطرولیم لازمی میباشد
1 جواز های وزارت معادن (جواز بهره برداری، جواز اکتشاف و استخراج معادن)

 

جواز معدن کاری بزرگ و متوسط

 

۱: پروسه جواز جدید:

۱: اشتراک در پروسه داوطلبی از طریق انلاین و خانه پری فورمه جات در سایت وزارت معادن

۲:  چک لست ( جواز شرکت معدن کاری از وزارت صنعت و تجارت، فعالیت کاری یا تجربه کاری شان در بخش معدن، تشخیص بودجه، تهیه پروپوزل، تضمین بانکی)

۳: بررسی و ارزیابی اسناد داوطلب توسط بخش مربوطه

۴: بعد از ارزیابی شخص برنده توزیع جواز فعالیت

۵: مهر سنگی، صدور و توزیع جواز توسط نماینده مربوطه

۶: معرفی ساحه یا معدن متذکره برای شخص برنده توسط تیم انجینران تخنیکی

 

۲: پروسه تمدید جواز:

۱: درخواستی متقاضی

۲: پیشنهاد به مقام وزارت

۳: بررسی و ارزیابی توسط تیم تخنیکی

۴: تایید از طرف تیم تخنیکی

۵: چاپ جواز تمدید شده

۶: مهر سنگی، صدور و توزیع جواز توسط نماینده مربوطه

 

۳: پروسه لغو جواز:

۱: درخواستی متقاضی

۲: پیشنهاد به مقام وزارت

۳: بررسی و ارزیابی

۴: لغو جواز

نوت: دوسیه به شکل سافت و هارد آرشیف می گردد.

 

2 ریاست عمومی کادستر معادن

 

جواز معدن کاری کوچک

۱: پروسه جواز جدید:

۱: اعلان معدن در سایت وزارت معادن و پطرولیم

۲: درخواستی عنوانی مقام وزارت همراه با پروپوزل یا معلومات مربوطه

۳: ارایه درخواستی و پروپوزل توسط ریاست کادستر به مقام وزارت

۴: بررسی و ارزیابی اسناد توسط تیم تخنیکی

۵: بعد از ارزیابی اسناد شخص برنده توزیع اجازه نامه فعالیت معدن کاری

۶: مهر سنگی، صدور و توزیع جواز توسط نماینده مربوطه

۷: معرفی ساحه یا معدن متذکره برای شخص برنده توسط تیم انجینران

۲: پروسه تمدید جواز:

۱: درخواستی متقاضی

۲: پیشنهاد به مقام وزارت

۳: بررسی و ارزیابی کار کرد شرکت مذکور

۴: ارایه جواز جدید

۳: پروسه لغو جواز

۱: درخواستی متقاضی

۲: پیشنهاد به مقام وزارت

۳: بررسی و ارزیابی

۴: لغو جواز توسط وزارت معادن با تفاهم شرکت

نوت: دوسیه به شکل سافت و هارد آرشیف می گردد