• اوقات کاری : 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر

وزارت مالیه

# چک لیست: اسناد و شرایط ذیل برای تمامی پروسه های جوازدهی وزارت مالیه لازمی میباشد
1 ریاست بیمه ها

اسناد مورد ضرورت

پروسه

درخواستی

جواز جدید

اساسنامه(ترجمه با یکی از زبانهای رسمی )

تشکیل

پلان تجارتی (ترجمه با یکی از زبانهای رسمی )

نوع فعالیت (         )

اسم وآدرس شرکت

آدرس نماینده گی ها در کشور و اسم نماینده ان

اندازه سرمایه ابتدایی

نداشتن سابقه محکومیت

کاپی قرار داد بیمه اتکائی

اطمینان پول تضمین از بانک (تعرفه)

ارایه جواز سرمایه گزاری آیسا

نمونه امضا شخص مسول و یا مهر شرکت

نمبر تشخیصیه مالیه دهنده TIN

فیصدی سهم داران

شهرت سهمداران با تفکیک سهم

قرارداد فی مابین شرکت بیمه با نماینه گی

اجازه نامه کتبی از شرکت بیمه