• اوقات کاری : 8:00 صبح الی 4:00 بعد از ظهر

مدار های یکپارچه

مدار های یکپارچه

تولید مایکرو الکترونیک است که عمل الکترونیکی را ارایه و در مرحله نهایی یا وسطی خود بوده و متشکل از حد اقل یک عنصر فعال همراه با اجزای اتصالی داخلی که به صورت یکپارچه داخل یا روی یک لوحه قرار دارد. شایان ذکر است که  مفهوم مدار های یکپارچه  از طرح ساخت مدار های یکپارچه کمی متفاوت است که بعضی اوقات باعث سردرگمی میشود، بنابر این در اینجا تعرف آن لازم به ذکر است:

طراحی سه بعدی یک عنصر است که حداقل یک عنصر از آن فعال است. بعضی یا تمام اتصالات داخلی مدار یکپارچه و یا چنین طرح سه بعدی تهیه شده بار یمدار های یکپارچه به منظور تولید در نظر گرفته شده باشد.

طراحی مدارهای یکپارچه به دلیل کمبود تکنالوژی و مواد به ویژه در بخش بهره برداری تجاری که برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد بسیار مهم است.

مدارهای یکپارچه به عنوان مدارهای حافظه کامپیوتر و پروسسر ها استفاده می شوند. آنها در تجهیزات مورد استفاده تولیدکننده گان و پروسسر ها برای بهبود بازده تولید استفاده می شوند. آنها همچنین در بسیاری از کالاهای آشنا و خانگی مانند: تلفن ، اتومبیل ، هواپیما و رادیو استفاده می شوند.

طرحی است که حاصل تلاش فکری پدید آورنده آن  بوده و در زمان ساخت میان پدید آورندگان غیر معمول و نا شناخته باشد.

متقاضی یا نمایندگان قانونی وی می توانند با استفاده از فرم مخصوص تهیه شده توسط دفتر ، درخواست ثبت مدارهای یکپارچه  در ACBRIP را ارسال کنند.

درخواست باید شامل موارد ذیل باشد:

• نام و آدرس مالک.

• فرم و هزینه درخواست تکمیل شده

• اثبات حق درخواست؛ و

• ترسیم طرح اولیه به همراه اطلاعاتی كه كاركرد الكترونیكی را كه در مدار یکپارچه در نظر گرفته شده است ، تعیین می كند

• اسناد و اطلاعات دیگری که ضروری پنداشته میشود.

 

 

 

1-   ثبت طرح ساخت ابعد از ثبت در دفتر ثبت (ACBRIP) مورد حمایت قرار میگرد.

2-  طرح ساخت مورد حمایت قرار میگرد که شرایط ذیل را تکمیل نموده باشد:

 

• طرح ساخت اصلی باشد.

• مالک یا نماینده قانونی وی ، قبل از اولین بهره برداری تجاری در جهان یا درخلال دو سال پس از تاریخ بهره برداری تجاری ، درخواست ثبت نام طرح ساخت را به اداره ثبت تسلیم کرده باشد.

• طرح ساخت ، متشکل از عناصر و اتصالات داخلی عادی، صرف در صورتی مورد حمایت قرار میگیرد که به طور کل، اصلی باشد.

• هرگاه مدارهای یکپارچه در یک جنس مدغم شده و یا نشده باشد، طرح ساخت، طبق احکام این قانون ثبت و مورد حمایت قرار مگیرد.

1-   ثبت طرح ساخت ابعد از ثبت در دفتر ثبت (ACBRIP) مورد حمایت قرار میگرد.

2-  طرح ساخت مورد حمایت قرار میگرد که شرایط ذیل را تکمیل نموده باشد:

• طرح ساخت اصلی باشد.

• مالک یا نماینده قانونی وی ، قبل از اولین بهره برداری تجاری در جهان یا درخلال دو سال پس از تاریخ بهره برداری تجاری ، درخواست ثبت نام طرح ساخت را به اداره ثبت تسلیم کرده باشد.

• طرح ساخت ، متشکل از عناصر و اتصالات داخلی عادی، صرف در صورتی مورد حمایت قرار میگیرد که به طور کل، اصلی باشد.

• هرگاه مدارهای یکپارچه در یک جنس مدغم شده و یا نشده باشد، طرح ساخت، طبق احکام این قانون ثبت و مورد حمایت قرار مگیرد.

حق انحصاری مجدد:

1- مالک طرح ساخت حمایت شده، حق انحصاری تولید مجدد و اعطای اجازه تولید مجدد طرج ساخت را به شخص دیگر به طور کلی یا قسمی دارا میباشد. حق تولید مجدد شامل طرح ساخت حمایت شده در مدار های یکپارچه و یا تولید مجدد آن به نحو دیگری میباشد.

2- مالک حق انحصاری تورید ، فروش و توزیع کالاهای زیر را به مقصد  تجارت یا انتقال اجازه آن به شخص دیگر را دارد:

آ. طرح ساخت حمایت شده.

ب مدارهای یکپارچه ملحق به طرح ساخت حمایت شده.

ج یک وسیله یا عنصر متصل به یک مدار یکپارچه  مشروط به اینکه ادامه مدار یکپارچه حاوی طرح ساخت تولید مجدد غیر قانونی نباشد

منع استفاده از حق  انحصاری:

1. حق انحصاری در تولید مجدد مندرج فقره (1) ماده هفدهم این قانون در صورتی که مخالف مفهوم طرح ساخت اصلی قرار گیرد قابل تطبیق نمیباشد

2- هرگاه شخص دیکری به تولید مجدد طرح ساخت حمایت شده بدون اجازه مالک مبادرت ورزد، نقض حکم مندرج فقره (1) ماده هفدهم این قانون شمره نمیشود، مشروط براینکه تولید مذکور صرف به منظور استفاده شخصی، تجزیه و تحلیل یا تحقیقات باشد.

3. اگر شخصی غیر از مالک طرح ساخت اصلی را بر مبنای  تجزیه و تحلیل ایجاد کرده باشد ، شخص مذکور می تواند بدون نقض حقوق مالک ، اقدامات زیر را در طرح ساخت حمایت شده انجام دهد:

1- اتصال طرح اصلی ساخت در مدارهای یکپارچه.

2- تولید مجدد طرح ساخت با اتصال آن به مدارهای یکپارچه یا به وسیله دیگر.

3- تورید ، فروش و توزیع طرح ساخت برای تجارت یا اتصال طرح  اصلی ساخت در مدارهای یکپارچه.