• اوقات کار : 8:30 صبح الی 3:30 بعد از ظهر

اعتبار دهی اسناد بیرون مرزی

# موارد لازم جهت اعتبار دهی اسناد نمونه
1 اسناد تحصیلی داخلی
2 اسناد تحصیلی بیرون مرزی
3 وکالت نامه
4 هر آن اسناد که به اعتبار دهی ضرورت دارد