آگاهی

تجار و متشبثین محترم خصوصی جهت جلوگیری ازپخش ویروس کرونا(کوید 19) در حالات بسیار عاجل و ضروری جهت اجرای امور خیلی مهم جوازهای خویش در وزارت صنعت و تجارت به شماره های ذیل به تماس شوید
محمد نور همت (آمر ثبت و جوازدهی): 0785761490 بـصــــیر احــمـد:0783505365
احمد ولید داوری(آمر ثبت جوازهای خارجی):0798557272 میر امین الدین:0799306702
حامد حکیمی(آمر حمایت از مالکیت فکری):0788527735 حاجی عبدالله:0700234924


لست شفت کاری کارمندان ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری