تجدید تغییر و لغو جواز

متشبثین با فراهم نمودن تمام اسناد مورد ضرورت در 4 مرحله میتوانند جواز های خویش را تمدید نمایند، همچنان باحضور داشت تمام سهمداران به شمول ریس و معاون شرکت میتوانند تغییرات لازم را در شرکت خویش بیاورند یا جواز خویش را لغو نمایند.

Renewing a Business License | تجدید جواز

Renewing a Business License تجدید جواز
  A business license is valid for 1 year from the day it is issued. Business Owners have the option of renewing a license for two or threee years.

 • Important Note: Business owner should renew his/her business license well before the license expiration date. Once the license has expired, renewal will be subject to fines.

  جواز تشبث به مدت یکسال از تاریخ صدور قابل اعتبار می باشد. به اساس تقاضای متشبث، جواز برای مدت دو و یا سه سال قابل تجدید می باشد.
 • قبل از ختم میعاد جواز، متشبث باید به منظور تمدید آن اقدام نماید در غیر این صورت جواز تشبث فاقد اعتبار گردیده و اقدام به تجدید آن بعد از تاریخ انقضاء تابع پرداخت جریمه خواهد بود.
  Complete tax payments are also required for license renewal.

 • The business owner should ensure that all taxes are paid either to the taxpayer's office in Kabul or to the relevant revenue collection departments (Mastufiats) in the provinces. A Tax Clearance Certificate is required at the time of license renewal.

  پروسه تجدید جواز با تاریخ تکمیل معیاد جواز باید صورت گیرد.
 • ولی متشبث مکلف است مطابق قانون مالیات بر عایدات وجایب مالیاتی و تادیاتی خویش را در موعد معین در ادارات مالیه دهنده گان و مستوفیت ها ادا نماید.

:License renewal requirements are as follows
در قسمت تجدید جواز تشبث موارد ذیل در نظر گرفته میشود :

  The Physical presence of one of the founders or his/her legal representative   حضور عملی یکی از موسسین تشبث و یا وکیل قانونی
 The tax clearance documents.

 • (Tax Clearance Certificate) from the taxpayers' office in Kabul or the revenue collection departments (Mastufiats) in the provinces (for the years the business license was active)

  ارایه سند تصفیه مالیات تشبث
 • مطابق معیاد جواز از ادارات مالیه دهنده گان در کابل و یا مستوفیت ها در ولایات
 The original business license

 • If the license is missing, evidence of the missing document must be submitted.

  ارایه اصل جواز تشبث
 • در صورت نبودن اصل جواز ، سند تایید کننده مفقودی (کتنگ اعلانات) آن آورده شود.
  Two Photographs (3x4 cm) of founder(s) and shareholders.
 • Include a full face, front view and open eyes
 • Make sure photo presents full head from top of hair to shoulders
 • Take the photo in a plain white or off-white background
 • Avoid shadows on the face or background
 • Face in photo should have a natural expression (closed mouth)
 • Photos should not include sunglasses or hats
 • The contrast and lighting in the photo should be normal
  دو قطعه عکس (3X4 سانتی متر)
 • شامل چهره ای کامل ، نمای جلوی چشم و چشم باز
 • مطمئن شوید که عکس از قسمت سر تا شانه ها گرفته شود
 • عکس را با یک نمای عقب سفید بگیرید
 • عکس باید سایه نداشته باشد.
 • در عکس باید (دهان بسته) باشد
 • عکس ها نباید شامل عینک آفتابی یا کلاه باشند
 • تضاد و روشنایی در عکس باید طبیعی باشد
  The License renewal fee   پرداخت تعرفه تجدید جواز


Making changes to a Business License | تغییرات در جواز

Making changes to a Business License تغییرات در جواز
  Changes to a business license must be made in the event of the following:
 • Changes to the company name
 • Changes to the company's founders and/or shareholders
 • Change company's address (in the presence of the company's president or deputy)
 • A business sector is added to the company's scope of work
 • A merger of two or more companies
 • An increase in the company's capital (in the case of expanded activites)
 • The death of a founder or shareholder
 • In the above-mentioned changes section, the physical presence of the founders/shareholders or their legal attorney is mandatory.
  ثبت تغییرات در جواز در صورت اتفاق هر یک از موارد ذیل باید انجام گیرد:
 • تغییر نام تشبث
 • تغییرات در موسسین و یا سهمداران تشبث
 • تغییر آدرس شرکت (به حضور رئیس شرکت و یا معاون)
 • ازدیاد سکتور جدید در جواز فعلی
 • ایجاد گروپ شرکت ها
 • ازدیاد سرمایه شرکت در صورت توسعه فعالیت آن
 • فوت یکی از موسسین و یا سهمداران تشبث
 • در قسمت تغییرات فوق الذکر حضور فزیکی متشبثین و یا وکیل شرعی شان حتمی میباشد.