اسناد مورد ضرورت جواز جدید خارجی

جواز های خارجی به دونوع میباشند یکی اخذ جواز نمایندگی شرکت های خارجی و دوم اخذ جواز برای اتباع خارجی بشکل عادی؛

The following documents are required to represent Foreign Companies Sample برای اخذ نمایندگی شرکت های خارجی اسناد ذیل ضرورت است
  Physical presence of partners or legal power of attorneys who have legal representation حضور فزیکی شرکا یا وکیل قانونی که دارای وکالت قانونی باشند  
  Presenting a document approving the General Assembly of the company's shareholders to establish a representative office of the company in Afghanistan   تصویب مجمع عمومی سهمداران شرکت مبنی بر ایجاد نماینده گی شرکت در افغانستان
  Company Articles of Association
 • The above documents were confirmed by the Afghan Embassy in the relevant country of the Ministry of Foreign Affairs
 • Or from the Ministry of Industry and Trade's business fire series
 • Or, after the approval of the relevant Chamber of Commerce of the relevant country, it should be sent to the attachment of an official letter
  اساسنامه کمپنی
 • اسناد فوق بعد از تاییدی سفارت افغانستان در کشور مربوطه از سلسله وزارت خارجه
 • و یا از سلسله آتشه تجارتی وزارت صنعت و تجارت
 • و یا بعد از تاییدی اتاق تجارت کشور مربوطه به ضمیمه یک مکتوب رسمی ارسال گردد
  Approval and certification of sectoral departments in case of obtaining a sectoral license   ترجمه تمام اسناد قابل ارایه به یکی از زبان های رسمی کشور توسط دارالترجمه رسمی در افغانستان

The following documents are required for obtaining a license on a regular basis by Foreign Nationals. Sample برای اخذ جواز بشکل عادی از طرف اتباع خارجی اسناد ذیل ضرورت است
  Colored Copy of the passport with the Afghanistan visa   نقل رنگه پاسپورت معه ویزه افغانستان
  In the presence of the applicant or his / her legal counsel for the purpose of documenting and obtaining a fingerprint in the documents, the registration and issuance of the document of the office line contract   حضور متقاضی و یا وکیل قانونی آن غرض طی مراحل اسناد و اخذ نشان انگشت در اسناد مرتبه ثبت و صدور جواز سند قرار داد خط دفتر
 Study document in case of obtaining an advisory license   سند تحصیلی در صورت اخذ جواز مشورتی
  Obtaining information about the irresponsibility of a foreigner from the Interpol police   اخذ معلومات پیرامون عدم مسؤلیت شخص خارجی از پولیس انترپول
  Praise and approval of the sectoral departments in case of obtaining a sector license  ستایید وتصدیق ادارات سکتوری در صورت اخذ جواز سکتوری
  Bank Statment

  • The bank statement for individual entrepreneurs are 500,000 Afghanis and for companies are 1,000,000 Afghanis.

  * The following organizations are not required to provide bank documents:
  1- kindergardens
  2- Schools
  3- Agricultural Cooperatives
  4- Handicrafts
  5- Agricultural companies produce vegetables and fruits
  6- Processing and packaging companies for vegetables and fruits
ستتمنت بانکی انفرادی شرکت های تجارتی

ستتمنت بانکی شراکت شرکت های تجارتی

ستتمنت بانکی  

  • ستتمنت بانکی برای نهاد های انفرادی مبلغ 500,000 افغانی و برای شراکت شرکت های تجارتی مبلغ 1,000,000 افغانی میباشد

  تشکیلات ذیل مکلف به ارایه اسناد بانکی نمی باشند
  • 1- کودکستان ها
  • 2- مکاتب
  • 3-کوپراتیف های زراعتی
  • 4- صنایع دستی
  • 5- شرکت های زراعتی تولید سبزیجات و میوه جات
  • 6- شرکت های پروسس و بسته بندی سبزی جات و میوه جات