اعتبار دهی اسناد

# موارد لازم جهت اعتبار دهی اسناد نمونه
1 اسناد تحصیلی داخلی
2 اسناد تحصیلی بیرون مرزی
3 وکالت نامه
5 هر آن اسناد که به اعتبار دهی ضرورت دارد